HVC BRAND 1nF (102) ± 10% 2KV bulk 102K 10% 2KV ราคาหุ้น