HVC BRAND 1nF (102) ± 20% 2KV bulk 102M 2KV 20% ราคาหุ้น