HVC BRAND 2.2nF (222) ± 20% 2KV bulk 瓷片 222M / 2KV ราคาหุ้น